Liitumine

Enne, kui organisatsioon TEK võrgustikuga liitub, tuleks hinnata, kas ollakse tõepoolest liitumisega kaasnevateks protsessideks valmis. Selleks tuleks kooli meeskonnal läbi käia 5 ettevalmistavat sammu.
Võrgustikuga liitumise soovi korral võtab kool vajadusel ühendust maakonna koolide koordinaatoriga, kes aitab koolil läbi käia järgnevad 5 sammu.

SAMM 1: Kas oleme valmis?
Tutvustada TEK ideoloogiat oma koolis
Määrata kindlaks, kas juhid on protsessist huvitatud
Kas osalejad on valmis pühenduma tervist edendava kooli ideoloogia elluviimisele
Moodustada tervisenõukogu
Määrata kindlaks informatsioon, mis on vajalik õigete otsuste vastuvõtmiseks

SAMM 2: Mis on meie missioon?
Võime formuleerida oma missioon (enamik koolidel on see juba formuleeritud) näitab, et antud organisatsioonis on selged eesmärgid, millele ollakse keskendunud. Püstitatud eesmärkideni aitavad viia ka peamised põhimõtted ja veendumused – organisatsiooni väärtushinnangud.

Selles etapis tuleb koguda ka kõige tähtsamad andmed strateegilise protsessi jaoks. See kätkeb endast kooli keskkonna, struktuuri, juhtimise, vajaduste ja prioriteetide analüüsi.

SAMM 3: Milline on praegune olukord?
Selles etapis jõutakse selgusele, kuidas kavatsetakse püstitatud eesmärke saavutada. Selleks tuleb luua strateegia, mis tavaliselt vastab küsimusele "kuidas?". Tähtsamad sammud selles etapis on:

Teguritest arusaamine
Olemasoleva seisukorra hindamine
Strateegiliste suundade ja eesmärkide valik

SAMM 4: Kriitilised küsimused
Järgmisena on oluline leida vastuses järgmistele olulistele küsimustele:

Kuidas ja mida me saame praegu teha ja mida edasi planeerime?
Kuidas ja missugustele sihtrühmadele peaksime keskenduma?
Kuidas me teame, et tuleme toime ja millest tuleks loobuda?
Kuidas suudame kaasata kooli personali, õpilasi, vanemaid?
Kuidas peaksime kujundama oma suhteid teiste organisatsioonidega?

SAMM 5: Liitumisavalduse koostamine
Kui läbitud on eelnevad sammud ja kõik oluline läbi mõeldud, on sobiv aeg soovi korral koostada avaldus Eesti Tervist Edendavate Koolidega liitumiseks. Nõutavad dokumendid (sooviavaldus koos tervisemeeskonda kuuluvate inimeste nimedega ja tegevusplaan) palun saata tervist edendavate koolide juhtasutusse Tervise Arengu Instituut, Hiiu 42, 11619 Tallinn märksõnaga "Tervist edendav kool".

Koolide võrgustiku koordinaatorite otsusega toimub alates 20.märtsist 2012 a. liituda soovivate  koolide vastuvõtt Eesti Tervist Edendavate Koolide võrgustikku kaks korda aastas.
Avaldus ja sellega kaasnevad dokumendid palume esitada kas 1.augustiks või 1. novembriks. Augustiks esitatud taotluste läbivaatamise järgselt antakse tunnistused liitujatele üle Tervist Edendavate Koolide suvekoolis. Novembriks laekunud taotlused vaadatakse läbi 1.detsembriks. Väljastatud tunnistused saadetakse maakonna koordinaatorile, kes organiseerib nende üleandmise  linnas või maakonnas.


LIITUMISTINGIMUSED

Kõigil koolidel tuleb TEK-võrgustikuga liitumisel arvesse võtta nii liitumistingimusi kui ka kaasnevaid õigusi ja kohustusi.
Koolide liitumise tingimused
Koolis on moodustatud tervisenõukogu ja valitud/kinnitatud koordinaator.
Tervise edendamine kajastub kooli üldises arengukavas.
Kool esitab direktori poolt allkirjastatud kirjaliku sooviavalduse Tervist Edendavate Koolide võrgustikuga liitumiseks, millega kinnitab oma valmisolekut tervist edendavate koolide ideoloogia arendamiseks.
Kool koostab järgneva kolme aasta kohta koolitervise edendamise visooni, mis toetub vähemalt kahe (Kooli tervisenõukogude sisehindamise ja Koolikeskkonna hindamise küsimustiku) küsimustiku põhistele hindamistulemustele .
Liitunud kooli õigused
Tervist edendavate koolide võrgustikuga saavad liituda kõik soovijad, kes on täitnud liitumise tingimused ning on valmis kandma tervist edendavate koolide kohustusi ja vastu võtma vastavad õigused.
Saada regulaarselt informatsiooni juhtasutuse pädevuses olevate valdkondade ja tervist edendavate koolide võrgustiku tegevuste kohta
Osaleda kõikidel võrgustiku koolitustel ja üritustel.
Liitunud kooli kohustused
Olla eeskujuks ja jagada kogemusi tervisedenduse alases tegevuses.
Teha koostööd tervisedenduse valdkonnas teiste koolide ja paikkonnaga.
Viia järjekindlalt ellu kooli poolt koostatud tervisedenduse strateegiline plaan vastavalt uuenenud kooli arengukavale.
Hinnata perioodiliselt tegevuste mõju ja tulemusi.