neljapäev, 2. veebruar 2017

Koolitus "Läbipõlemise ennetamine ja vaimse tervise edendamine pedagoogidele"

Ka sellel aastal pakub TAI koolitust“ Läbipõlemise ennetamine ja vaimse tervise edendamine pedagoogidele“. Selle koolituse puhul tasub lektori eest TAI, aga ruumid ja toitlustus jääb paikkonna korraldada.

Eesmärgid:
 Teadmiste andmine stressi põhjustest ja ennetamise võimalustest
 Oskuste arendamine toetava psühhokliima kujundamisest töökeskkonnas
 Praktiliste nõuannete andmine pingetega toimetulekuks (abi saamise võimalused, suhete korraldamine kolleegide, õpilaste ja lapsevanematega)

Koolituse tulemusena osalejad: 
 Omavad ülevaadet stressi põhjustest ja ennetamise võimalustest koolikeskkonnas ning pedagoogilise töö eripärast lähtuvalt
 Teavad toetava psühhokliima kujundamise võtteid koolis ja pedagoogilises töös
 Oskavad kavandada meetmed tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks

Sihtrühm:
Lasteaia- ja üldhariduskoolide õpetajad, haridusasutustes töötavad sotsiaalpedagoogid, logopeedid, sotsiaaltöötajad jm spetsialistid.

Osalejate arv ühel koolitusel:
~30.

Põhiteemad:
 Tööstress ja läbipõlemine
 Vaimne ülepinge tagajärjed, Vaimse pinge ilmingud pedagoogide töös ja nende mõju koolikeskkonnale
 Ülevaade koolis sagedamini esinevatest ohuteguritest vaimsele tervisele
 Läbipõlemise ennetamise alased tehnikad ja nende rakendamine koolitöös
 Eneseregulatsiooni võtete tundmaõppimine ja valimine

Koolitusmeetodid:
Loeng, osalejate aktiivne kaasamine: küsimustikud, rühmatööd, arutelud, harjutused, ülesanded.

Jagatavad materjalid:
Koolituse elektrooniline loengumaterjal, metoodiline abimaterjal.

Koolituse pikkus:
8 akadeemilist tundi.

Tervise Arengu Instituut korraldab sihtgrupile info levitamise ja ning osalejate registreerimise, koolitusruumid ning esitlustehnika.

Kommentaare ei ole: