laupäev, 25. märts 2017

Uuring "Tervisliku toitumise alused"

Tere!

Olen tegemas uuringut teemal "Tervisliku toitumise alused". Soovin välja selgitada võimalused ja vajaduse korraldada toitumisalaseid nõustamisi ja praktikume haridusasututes lastevanematele, töötajatele ja lastele endile. 

 

Olen tänulik, kui leiate mõne minuti, et antud küsimustikule vastada. Kõik vastused on anonüümsed. 

Ette tänades,
Gerda Mändsalu

teisipäev, 21. märts 2017

Konkurss "Hea kool kui väärtuspõhine kool"

Hea Tervist Edendav Kool,

Tartu Ülikooli eetikakeskus ja Tervise Arengu Instituut kutsuvad Sind osalema konkursil “Hea kool kui väärtuspõhine kool”. Konkursil osalemine on hea võimalus vaadelda oma kooli tervise-edenduslikke eesmärke ja tegevusi, analüüsida edusamme, kitsaskohti ja arenguvajadusi ning planeerida järgmisi samme tervist toetava ja hea kooli loomisel!

Konkursil osalemine on väga hea viis arendada oma kooli eneseanalüüsi võimekust ja küsida: mis teeb meie koolist tervist edendava ja hea kooli? Iga konkursil osaleva kooli eneseanalüüs toetub Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli mudelile, mis ärgitab koole küsima: kuidas seostuvad kooli igapäevategevused kooli põhiväärtustega? Kuidas toetavad kooli tegevused valitud eesmärke? Mis näitavad tegevuste tulemuslikkust kooli jaoks? Konkursitöös kirja pandud eneseanalüüsi saab kool hiljem kasutada mitmel moel – näiteks kooli sisehindamise, tervise ja ohutuse valdkonna planeerimise ja  arengukava koostamise jaoks.

Et koolid saaksid oma analüüside koostamisel piisavalt nõu ja tuge, abistavad protsessis osalevaid koole Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajad ehk kriitilised sõbrad. Kriitilised sõbrad hoolitsevad selle eest, et iga kool leiaks üles oma tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused.

Rohkem informatsiooni ja juhendi osalemiseks leiad kirjaga kaasasolevast uudiskirjast!

Kohtumiseni konkursil!

Heade soovidega,

Mari-Liis Nummert
Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtuskasvatuse kooli ja lasteaia projektijuht
Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi „Hea kool kui väärtuspõhine kool“ 2017. aasta voor!


Head koolijuhid ja õpetajad!

Tartu Ülikooli eetikakeskusel on hea meel kuulutada avatuks konkursi "Hea kool kui väärtuspõhine kool" 2017. aasta voor!
„Hea kooli“ nimeline  konkurss toimub sel aastal juba viiendat korda. Konkurssidel toetatakse ja tunnustatakse koolide tööd nendes valdkondades, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised.
Konkursiprotsessis osalemine aitab kooliperel Tartu Ülikooli eetikakeskuse väärtusarenduse nõustajate ehk kriitiliste sõprade poolt toetatud eneseanalüüsi ja nõustamise abil leida oma lasteaia tugevused, omapära, arenguvõimalused ja -fookused. Loe edasi.

Konkursitööde esitamise esimene tähtaeg on 
8. mai 2017.
Konkursi täpsemad juhised ning formaat on leitav SIIT.
Lisainfo:
Nele Punnar,
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel:  538 48320
nele.punnar@ut.ee

Koolitus eneseanalüüsi kirjutamise toetamiseks

Eneseanalüüsi toetamiseks toimub konkursil osalevatele koolidele ja kõigile huvilistele tasuta koolitus 28. märtsil 2017 Tartus, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis, mis pälvis 2016. aasta konkursil tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2016“.
Koolitusel tutvutakse väärtusarenduse põhimõtetega ning väärtuskasvatuse kooli praktikatega ja arutletakse selle üle, milliste vahenditega saab kool oma arenguvajadust hinnata ning kuidas oma tööd analüüsida.

Koolituse täpsem info ja registreerimine SIIT

Konkurss toimub Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ jätkuprogrammi 2015-2020 raames.

Konkursile lisandus uus tiitel

Tänavu juba viiendat korda toimuva hea kooli projekti raames tunnustatakse häid koole tiitlitega "Hea kooli teerajaja", "Hea kooli edendaja" ja "Väärtuskasvatuse kool 2017". Alates 2017. aastast kannab varasem rajaleidja tiitel nime "Hea kooli teerajaja" ning lisandub uus tunnustus "Hea kooli ekspert". Eksperdi tiitlile saavad kandideerida koolid, kellele on aastatel 2014-2016 antud vähemalt "Hea kooli edendaja" tunnustus. Tutvu lähemalt tiitlite statuutide ja logodega.

Mis on konkursil korduma kippuvad küsimused?

Kindlasti võib koolidel tekkida küsimus, miks konkursil osaleda? Kas mu kool on piisavalt hea? Kust leida juhiseid? Mida täpsemalt analüüsida? Kes on kriitiline sõber?
Selleks, et neile ja teistelegi küsimustele vastuseid leida, külasta korduma kippuvate küsimuste rubriiki eetikaveebis.
9. väärtuskasvatuse konverentsil tunnustatud koolid ja lasteaiad, "Hea kool 2016" ja "Hea lasteaed 2016" konkursil osalenud.
Foto: Triin Paaver, TÜ eetikakeskus

neljapäev, 9. veebruar 2017

Koolitus "Kuidas kaasata õpilasi?"

Tervise Arengu Insituut kutsub osalema koolitusel „Kuidas kaasata õpilasi?“ 10.-11. aprillil Tallinnas. 
Ühest koolist on oodatud osalema 3-4 inimest (õpilased, koolijuhtkonna esindaja, õpetaja/huvijuht/sotsiaalpedagoog/psühholoog vm).
Koolitus toimub Tervise Arengu Instituudis, Hiiu 42 ning I päev kestab kella 10.00-17.30; kogunemine ja registreerimine on kell 09.30. II päev kestab 09.15-16.15; kogunemine ja registreerimine on kell 09.00.

Koolitajad: 
Urmo Reitav ja Pille Murrik
Kirjale on lisatud koolituskava. Kavast leiate koolituse õpiväljundid, teemad ja ajakava.
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport ja majutus omafinantseerimisel.

Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada liisa.maistrov@tai.ee.neljapäev, 2. veebruar 2017

Koolitus "Läbipõlemise ennetamine ja vaimse tervise edendamine pedagoogidele"

Ka sellel aastal pakub TAI koolitust“ Läbipõlemise ennetamine ja vaimse tervise edendamine pedagoogidele“. Selle koolituse puhul tasub lektori eest TAI, aga ruumid ja toitlustus jääb paikkonna korraldada.

Eesmärgid:
 Teadmiste andmine stressi põhjustest ja ennetamise võimalustest
 Oskuste arendamine toetava psühhokliima kujundamisest töökeskkonnas
 Praktiliste nõuannete andmine pingetega toimetulekuks (abi saamise võimalused, suhete korraldamine kolleegide, õpilaste ja lapsevanematega)

Koolituse tulemusena osalejad: 
 Omavad ülevaadet stressi põhjustest ja ennetamise võimalustest koolikeskkonnas ning pedagoogilise töö eripärast lähtuvalt
 Teavad toetava psühhokliima kujundamise võtteid koolis ja pedagoogilises töös
 Oskavad kavandada meetmed tööstressi vähendamiseks ja läbipõlemise ennetamiseks

Sihtrühm:
Lasteaia- ja üldhariduskoolide õpetajad, haridusasutustes töötavad sotsiaalpedagoogid, logopeedid, sotsiaaltöötajad jm spetsialistid.

Osalejate arv ühel koolitusel:
~30.

Põhiteemad:
 Tööstress ja läbipõlemine
 Vaimne ülepinge tagajärjed, Vaimse pinge ilmingud pedagoogide töös ja nende mõju koolikeskkonnale
 Ülevaade koolis sagedamini esinevatest ohuteguritest vaimsele tervisele
 Läbipõlemise ennetamise alased tehnikad ja nende rakendamine koolitöös
 Eneseregulatsiooni võtete tundmaõppimine ja valimine

Koolitusmeetodid:
Loeng, osalejate aktiivne kaasamine: küsimustikud, rühmatööd, arutelud, harjutused, ülesanded.

Jagatavad materjalid:
Koolituse elektrooniline loengumaterjal, metoodiline abimaterjal.

Koolituse pikkus:
8 akadeemilist tundi.

Tervise Arengu Instituut korraldab sihtgrupile info levitamise ja ning osalejate registreerimise, koolitusruumid ning esitlustehnika.

Tervisedenduse baaskoolitus "Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks kooliks?"Koolituse sihtgrupp: Kooli personal, praegused ja tulevased koolitervisenõukogu liikmed

Koolituse eesmärk:

v Pakkuda toetust tervist edendavaks kooliks saamisel ja/või tervist edendava kooli arendamisel
v Anda terviklik ülevaade, kuidas hinnata kooli tervisealast hetkeolukorda, prioriteete seada ja tegevusi planeerida ning kuidas tervise ja heaolu valdkonda kooli arengukavasse integreerida.

Käsitletavad teemad:

  • Koolitusel räägitakse ja arutakse teemadel: Mida tähendab tervisedendus koolis? Miks see oluline on? Milline võiks olla üks hea tervist edendav kool?
  • Vaadatakse, milline on tervisenõukogu töö olemus, kuidas moodustada hästi toimivat tervisenõukogu ning keda sinna kaasata,
  • Antakse ülevaade tervisealase sisehindamise vajalikkusest ning erinevatest võimalustest, tutvutakse olemasolevate hindamisvahenditega.
  • Erinevate praktiliste ülennete kaudu õpitakse hindamise tulemustest lähtuvalt prioriteete ning eesmärke seadma ja tegevusplaani koostama.
  • Räägitakse, kuidas kõige paremini muuta tervisetegevuskava oma igapäevaelu osaks ning hinnata oma töö tulemuslikkust.

Koolituse tulemusena osalejad:

v  Teavad, mida tähendab tervisedendus koolis ja mõistavad selle olulisust.
v  Teavad, et  tervise edendamine koolis aitab täita hariduslikke, sotsiaalseid ja personaliga seotud eesmärke ning panustada koolipere tervisesse ja heaolusse.
v  Teadvustavad, miks on kooli tervisenõukogu vajalik ja on valmis seda     moodustama.
v  Mõistavad tervisealase hindamise vajalikkust, oskavad sellest tulenevalt prioriteete ja eesmärke seada ning tegevusplaani koostada.

Koolitusmeetodid: loeng, diskussioon, rühmatöö

Jagatavad materjalid: metoodilised abimaterjalid

Koolituse maht, toimumise ajad ja kohad:
2 koolituspäeva (kokku 16 tundi), grupi suurus kuni 20 inimest.

Koolituse ajakava:

1.päev

9.30 - 10.00    Kogunemine
10.00 - 11.30  Sissejuhatus. Ettevalmistus alustamiseks.
11.30 - 11.45  Kohvipaus
11.45 – 13.15  Hetkeolukorra hindamine.
13.15  - 14.15 Lõuna
14.15 – 15.45  Tegevuste planeerimine.
15.45 – 16.00  Kohvipaus
16.00 -17.00   Tegevuste planeerimine.

2. päev

9.30 - 10.00    Kogunemine
10.00 - 11.30  Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks.
11.30 - 11.45  Kohvipaus
11.45 – 13.15  Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks.
13.15 - 14.15  Lõuna
14.15 – 15.45 Tegevuskava ja tegevuste jälgimine ning hindamine.
15.45 – 16.00  Kohvipaus
16.00 - 17.00  Kokkuvõtete tegemine

Koolituspäevad ei ole järjest, esimese koolituspäeva lõpus lepitakse kokku sobiv aeg järgmiseks koolituspäevaks.

Lektor:

Ülle Närska, Tartumaa koolide tervisedenduse koordinaator, Puhja Gümnaasiumi inimese-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Koolituse maksumus:
Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport ning ööbimine omafinantseerimisel.