esmaspäev, 26. veebruar 2018

Täiendkoolitus "Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine"

Lp. õpetaja!
Olete oodatud osalema 2018. aastal ühepäevasel täienduskoolitusel, kus tutvustatakse õppematerjali „Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine“ http://www.tstk.ee/sisu-valjaanded. 
Koolitus on suunatud III kooliastmes ja gümnaasiumis tunde andvatele õpetajatele, eelistatud on inimeseõpetust, perekonnaõpetust või psühholoogiat andvad õpetajad, kuid ka klassijuhatajad, juhtkond ja kooli tugipersonal.
Õppematerjal sisaldab tunnimaterjale koos töölehtede, juhtumite, videolinkide jm teemade käsitlemiseks vajalike lisamaterjalidega.
Koolitusi on kavandatud 2018. aastal seitse, viis neist eesti keeles ja kaks järeltõlkega vene keelde. Koolituste toimumise aeg ja koht
11.01.2018 Tallinn: TÜ esindus, Teatri väljak 3 (3. korrus) http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus Koolitus on järeltõlkega vene keelde!
18.01.2018 Jõhvi: Kersti Võlu Koolituskeskus http://kvkoolitus.ee/ Koolitus on järeltõlkega vene keelde!
29.01.2018 Tartu: Domus Dorpatensise seminariruum, Ülikooli 7 http://www.dorpatensis.ee 13.02.2018 Tartu: Domus Dorpatensise seminariruum, Ülikooli 7 http://www.dorpatensis.ee 19.02.2018 Tartu: Domus Dorpatensise seminariruum, Ülikooli 7 http://www.dorpatensis.ee 15.03.2018 Tallinn: TÜ esindus, Teatri väljak 3 (3. korrus) http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus 09.04.2018 Tallinn: TÜ esindus, Teatri väljak 3 (3. korrus) http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus

Päevakava
10.00-10.15 Sissejuhatus 10.15-10.45 Noorte kohtinguvägivald – miks on vajalik seda teemat käsitleda? Uue õppematerjali tutvutus 10.45-11.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: sooga seotud hoiakud 11.30-11.45 Kohvipaus 11.45-13.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: kohtinguvägivallale viitavad märgid 13.15-14.00 Lõuna 14.00-15.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: lahenduste otsimine 15.30-15.45 Kohvi- ja sirutuspaus 15.45-17.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: seksuaalvägivald, ennetus ja abi
Koolitusrühma suurus: 25 inimest
Maksumus: koolitusel osalemine, õppematerjal, kohvi- ja lõunapaus on osalejatele tasuta. Transpordikulud tuleb katta osalejate endi poolt.
Koolituse läbiviijad: Kai Part, PhD, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum ja MTÜ Seksuaaltervise Labor. Merike Kull, PhD, Tartu Ülikooli tervisekasvatuse lektor, Inimeseõpetuse Ühing. Lisainfo ja registreerimine kai.part@kliinikum.ee (nimi, töökoht, amet, telefon).
Koolitust korraldab Seksuaaltervise Labor koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Baaskoolitus "Kuidas saada ja jääda tervist edendavaks kooliks?"

 Koolituse sihtgrupp: Kooli personal, praegused ja tulevased koolitervisenõukogu liikmed

Õppekavarühm: aineõpetaja koolitus

Koolituse eesmärk:
• Pakkuda toetust tervist edendavaks kooliks saamisel ja/või tervist edendava kooli arendamisel
• Anda terviklik ülevaade, kuidas hinnata kooli tervisealast hetkeolukorda, prioriteete seada ja tegevusi planeerida ning kuidas tervise ja heaolu valdkonda kooli arengukavasse integreerida.

Käsitletavad teemad:
• Koolitusel räägitakse ja arutakse teemadel: Mida tähendab tervisedendus koolis? Miks see oluline on? Milline võiks olla üks hea tervist edendav kool?
• Vaadatakse, milline on tervisenõukogu töö olemus, kuidas moodustada hästi toimivat tervisenõukogu ning keda sinna kaasata,
• Antakse ülevaade tervisealase sisehindamise vajalikkusest ning erinevatest võimalustest, tutvutakse olemasolevate hindamisvahenditega.
 • Erinevate praktiliste ülennete kaudu õpitakse hindamise tulemustest lähtuvalt prioriteete ning eesmärke seadma ja tegevusplaani koostama.
• Räägitakse, kuidas kõige paremini muuta tervisetegevuskava oma igapäevaelu osaks ning hinnata oma töö tulemuslikkust. Koolituse tulemusena osalejad:
• Teavad, mida tähendab tervisedendus koolis ja mõistavad selle olulisust.
• Teavad, et tervise edendamine koolis aitab täita hariduslikke, sotsiaalseid ja personaliga seotud eesmärke ning panustada koolipere tervisesse ja heaolusse.
 • Teadvustavad, miks on kooli tervisenõukogu vajalik ja on valmis seda moodustama.
• Mõistavad tervisealase hindamise vajalikkust, oskavad sellest tulenevalt prioriteete ja eesmärke seada ning tegevusplaani koostada.

Koolitusmeetodid: loeng, diskussioon, rühmatöö Jagatavad materjalid: metoodilised abimaterjalid

Koolituse maht, toimumise ajad:
 2 koolituspäeva, 16 akadeemilist tundi I grupp 28.02 (I päev), 05.04 (II päev) II grupp 01.03 (I päev), 23.04 (II päev) grupi suurus kuni 20 inimest.

Koolituse ajakava: 1.päev 9.30 - 10.00 Kogunemine 10.00 - 11.30 Sissejuhatus. Ettevalmistus alustamiseks. 11.30 - 11.45 Kohvipaus 11.45 – 13.15 Hetkeolukorra hindamine. 13.15 - 14.15 Lõuna 14.15 – 15.45 Tegevuste planeerimine. 15.45 – 16.00 Kohvipaus 16.00 -17.00 Tegevuste planeerimine. 2. päev 9.30 - 10.00 Kogunemine 10.00 - 11.30 Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks. 11.30 - 11.45 Kohvipaus 11.45 – 13.15 Sammud tegevuskava tegevuste elluviimiseks. 13.15 - 14.15 Lõuna 14.15 – 15.45 Tegevuskava ja tegevuste jälgimine ning hindamine. 15.45 – 16.00 Kohvipaus 16.00 - 17.00 Kokkuvõtete tegemine
Koolituspäevad ei ole järjest, esimese koolituspäeva lõpus lepitakse kokku sobiv aeg järgmiseks koolituspäevaks.
Lektor: Ülle Närska, Tartumaa koolide tervisedenduse koordinaator, Puhja Gümnaasiumi inimese-ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
Koolituse maksumus: Koolitus, jaotatud materjalid ja lõuna ning kohvipausid on osalejatele tasuta. Transport ning ööbimine omafinantseerimisel.
Õppekekeskkond: Koolitused toimuvad õppetööks sobivates ning tingimustele vastavates seminariruumides.

Registreerimine siin ( II grupp  01.03 (I päev),  23.04 (II päev)  ).

kolmapäev, 8. november 2017

Koolitus „Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine“

Olete oodatud osalema ühepäevasel täienduskoolitusel, kus tutvustatakse õppematerjali „Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine“.
Koolitus on suunatud III kooliastmes ja gümnaasiumis tunde andvatele õpetajatele, eelistatud on inimeseõpetust, perekonnaõpetust või psühholoogiat andvad õpetajad, kuid ka klassijuhatajad, juhtkond ja kooli tugipersonal.
Õppematerjal sisaldab tunnimaterjale koos töölehtede, juhtumite, videolinkide jm teemade käsitlemiseks vajalike lisamaterjalidega. Koolitusi on kavandatud 2017 viis ja need on eesti keeles. Tuleval aastal kavandame kaks koolitust venekeelse järeltõlkega.
Koolituste toimumise aeg ja koht
10.11.2017 Tartu: Tartu Loodusmaja, Lille 10 http://www.tartuloodusmaja.ee
06.12.2017 Tallinn: TÜ esinduses, Teatri väljak 3 (3. korrus)
Päevakava
10.00-10.15 Sissejuhatus
10.15-10.45 Noorte kohtinguvägivald – miks on vajalik seda teemat käsitleda? Uue õppematerjali tutvutus
10.45-11.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: sooga seotud hoiakud
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: kohtinguvägivallale viitavad märgid
13.15-14.00 Lõuna
14.00-15.30 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: lahenduste otsimine
15.30-15.45 Kohvi- ja sirutuspaus
15.45-17.15 Tunnimaterjalide tutvustus ja metoodika: seksuaalvägivald, ennetus ja abi Koolitusrühma suurus: 25 inimest
Maksumus: koolitusel osalemine, õppematerjal, kohvi- ja lõunapaus on osalejatele tasuta. Transpordikulud tuleb katta osalejate endi poolt.
Koolituse läbiviijad: Kai Part, PhD, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Kliinikum ja MTÜ Seksuaaltervise Labor. Merike Kull, PhD, Tartu Ülikooli tervisekasvatuse lektor, Inimeseõpetuse Ühing. Lisainfo ja registreerimine kai.part@kliinikum.ee (nimi, töökoht, amet, telefon). Koolitust korraldab MTÜ Seksuaaltervise Labor koostöös Inimeseõpetuse Ühinguga, rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. 

pühapäev, 13. august 2017

Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitus

Hea õpetaja!
Kutsume Teid osalema sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetuse koolitusele. Koolituse eesmärk on toetada õpetajaid eelteadmistega ja metoodiliste oskustega uimastite teema käsitlemisel ning sotsiaalsete oskuste arendamisel uimastiennetuse teemade valdkonnas. Uimastiennetuse õpetajaraamat sisaldab tunnikonspekte suhtlemisoskuste, enesejuhtimise, otsuste langetamise ja probleemilahendusoskuste arendamiseks. Need oskused on olulised õpilaste riskikäitumise ennetamisel, sh alkoholi, tubaka ja teiste uimastite tarvitamise ennetamiseks. Raamat on abiks põhikooli õpetajatele ja teistele laste ja noortega tegelevatele spetsialistidele, kes käsitlevad uimastiennetusega seotud teemasid. Õppematerjalis peetakse silmas ka lõiminguvõimalusi teiste õppeainetega ja õppekava läbivat teemat „Turvalisus ja ohutus“. Õpetajaraamat vastab riikliku õppekava inimeseõpetuse ainekavale, kuid tunnikonspektid sobivad kasutamiseks ka teistes ainetundides.
Koolitusele on oodatud inimeseõpetuse õpetajad, klassijuhatajad, aineõpetajad, klassiõpetajad ja koolis töötavad tugispetsialistid.
2017. aasta II poolaastal korraldab Tervise Arengu Instituut uimastiennetuse õpetajaraamatu kasutamise toetamiseks:
*      1.-5.klassi õpetajatele veel 4 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        25.09.2017 Viljandis                     Info ja registreerumine
-        29.09.2017 Haapsalus                  Info ja registreerumine
-        16.10.2017 Tallinnas                    Info ja registreerumine
-        03.11.2017 Tartus                          Info ja registreerumine  
*      6.-9. klassi õpetajatele veel 2 koolitust. Koolitused toimuvad:
-        28.08.2017 Tallinnas                     Info ja registreerumine  
-        19.09.2017 Saaremaal                  Info ja registreerumine

Koolitus on praktilise suunitlusega, käsitledes eri teemade puhul  nii teoreetilisi lähtekohti kui ka teemade õpetamise metoodikat. Koolitust viivad läbi õpetajaraamatu autorid Helve Saat ja Erle Põiklik ning Merike Kull ja Evelyn Kiive.Koolituse maht on 7 akadeemilist tundi.
Kõik koolitusel osalejad saavad paberkandjal õppemapi „Uimastiennetuse õpetajaraamat põhikoolile”.  
Koolitus on osalejatele tasuta. Transport omafinantseerimisel.
Kui olete koolitusele juba registreerunud, aga mingil põhjusel ei saa koolitusel osaleda, siis palun andke sellest kindlasti teada merike.org@tai.ee

Heade soovidega

Merike Org
Koolitusspetsialist
Koolituskeskus
Tervise Arengu Instituut

esmaspäev, 7. august 2017

Suvekooli registreerimine lõppeb 14. august - kiirustage!

Suvekooli avame kell 11.00 uute liikmete vastuvõtmisega võrgustikku.
Järgnevalt tutvustab Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna ekspert Tagli Pitsiuusi Eesti Toitumis- ja liikumissoovitusi ning räägib suhkrutest meie toidus. 
Pärast lõunat annab TAI Seire ja hindamise osakonna juhataja Eha Nurk ülevaate Rahvastiku toitumise uuringu tulemustest. 
Esimese päeva pärastlõunal ootab meid ees Orienteerumisseiklus Nelijärve maastikul.
Rattaorienteerumise maailmameister Margus Hallik tutvustab orienteerumist kui head võimalust sportlikuks ajaveetmiseks ning viib läbi ala tutvustava koolituse, mille järgselt on võimalik meeskondadena (soovi korral ka individuaalselt) osaleda Nelijärvel toimuval orienteerumispäevakul, valides endale sobiva tempo ja raskusastmega raja. Tegu on lihtsa valikorienteerumisega, kus tulemuse saab kirja juba ainuüksi ühe kontrollpunkti läbimisega. Orienteerumisseiklus leiab aset suvekooli toimumispaiga vahetus ümbruses Nelijärve ilusal maastikul, mida ilmestavad väikeste järvede ümber kõrguvad oosid, kus palju teid ja radu. 
Teise päeva hommikut alustame ühise sportliku virgutusega Nelijärve metsaradadel. Kõigil on võimalik valida endale sobiv tegevus, olgu selleks siis kõndimine, kepikõnd või jooks. Kepikõnniks palun võta endale soovi korral ise kõndimiskepid kaasa! 
Kl 10.30 algavad TÜ Eetikakeskuse ja Tervise Arengu Instituudi poolt koostatud õpilastele mõeldud mängu „Väärtuste avastajad“ terviseteemalist lisa tutvustavad töötoad. Valida saab nelja töötoa hulgast ja kõigil on võimalik osaleda 2 töötoas.
Arvuti kütkes“ -Tiia Kõnnussaar, TÜ Eetikakeskus ja Kätlin Konstabel, Eesti Rakenduspsühholoogia Keskus
„Joobes juht“ - Annika TederTÜ Eetikakeskus ja Riina RaudneTerve Eesti Sihtasutus
„Pesemata poiss“ -     Õnne Allaje, TÜ Eetikakeskus ja Merike Kull, TÜ Liikumislabor
„Õnnetu sõber“ - Mari-Liis Nummert, TÜ Eetikakeskus ja Reelika KiivitSeksuaaltervise Nõuandla
Töötubadesse registreerumine toimub kohapeal.
Suvekooli lõpetame kl 15.00. 
Registreerimislingi leiad siit. Palun registreeru esimesel võimalusel, aga hiljemalt 14. augustil kl 12.00!
Suvekoolis osalemine on tasuta, transport on omal finantseerimisel. Igast koolist on oodatud osalema kuni 2 inimest.
Kohtumiseni Nelijärvel!