teisipäev, 9. veebruar 2016

Koolitus "Kuidas kaasata õpilasi?"

Head tervist edendavad koolid Tallinnas!
Tervise Arengu Instituut pakub koolidele sel aastal veel 2 tasuta koolitust. Kui on soovijaid, siis palun andke oma soovist teada anda tiinakunst@gmail.com


Tuttavad probleemid? Neile ja paljudele teistelegi küsimustele püüame koolituse käigus leida lahendusi ja vastuseid. Kogemusi jagavad praktikud erinevatest koolidest.

Koolitus „Kuidas kaasata õpilasi?”SIHTRÜHM
Üldhariduskoolide, erikoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ja töötajad (huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, koolijuhid, med.töötajad jt), õpilasesinduse liikmed, tervisenõukogu liikmed, kooli hoolekogu esindajad.
Praktiline kasu koolitusest on suurem, kui ühest koolist osaleb 3-4 inimest (õpilased, koolijuhtkonna esindaja, õpetaja/huvijuht/sotsiaalpedagoog/psühholoog vm).

EESMÄRK
ÜRO Lapse õiguste konventsiooni (1989) kohaselt on üks laste ja noorte õigusi olla kaasatud.
Neil on:
 • õigus avaldada oma arvamust mistahes neid puudutavas asjas või tegevuses ning õigus nõuda, et seda arvamust arvestataks;
 • õigus saada ja avalikustada teavet, välja arvatud juhul, kui see piirab teiste õigusi;
 • õigus saada asjakohast teavet ja haridust, eriti juhul, kui see aitab kaasa nende sotsiaalse, vaimse või moraalse heaolu kasvule ning parandab füüsilist ja vaimset tervist.  


Põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavades (2011) on üks läbiv teema tervis ja ohutus. Sellega taotletakse õpilase kujunemist vaimselt, emotsionaalselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt terveks ühiskonnaliikmeks, kes on võimeline järgima tervislikku eluviisi, käituma turvaliselt ning kaasa aitama tervist edendava turvalise keskkonna kujundamisele.


Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi.
Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilaste osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osapoolte jaoks.


Koolituse läbinu
 • tunneb kommunikatsiooniprotsessi seaduspärasusi,
 • teab kaasamise põhimõtteid,
 • oskab põhjendada õpilaste kaasamise vajalikkust ning edasi anda oma teadmisi  kolleegidele,
 • tunneb ja oskab kasutada laste ja noorte kaasamise erinevaid vorme,
 • oskab jagada vastutust, ära tunda ja äratada huvi õpilastes,
 • juhindub töös õpilaste reaalsest kaasamisest,
 • oskab kaasata õpilasi kooli tervisenõukogu töösse,
 • kasutab õpitut igapäevatöös.


TEEMA
Koolitusel käsitlevad läbiviijad järgmisi teemasid:
 • Töögrupi häälestamine ja juhtimine
 • Suhtlemistõkked ja nende ületamine
 • Kaasamise mõiste ja põhimõtted
 • Kommunikatsiooniprotssesside seaduspärasused
 • Muutuste tasemed R. Diltsi järgi
 • Kaasamismeetodid
 • Noorte osaluse vormid
 • Noorte õigused ja esindatus erinevatel tasanditel
 • Tervisenõukogu võimalused kodanikuhariduses
 • Koostöövõrgustikud kui ressurss
 • Tervisenõukogu tegevuse planeerimine


MEETOD
Koolitajad kombineerivad töövõtteid vastavalt grupi valmisolekule, ootustele ja vajadustele. Uue info ja materjali edasmisel kasutavad koolitajad interaktiivseid ja kaasavaid meetodeid.
Olles algatamas midagi uut või tegemas muutusi olemasolevasse, on kasulik teada ja arvestada muutuste loogilisi seaduspärasusi. Kõik inimestega toimuvad protsessid hõlmavad kuut tasandit: vaimsust (eesmärki), identiteeti, meie uskumusi ja väärtusi, võimeid ja oskusi, käitumist ja keskkonda.
Koolitusel tutvutakse efektiivse olukorra analüüsimise mudeliga, milleks on loa andnud MTÜ Eesti NLP Instituut. SCORE on efektiivselt organiseeritud info kogumise mudel, kus infot kogutakse ja analüüsitakse sammude kaupa.
Praktiliste tegevustena ja kogemuste vahetamiseks teevad koolitajad grupitöid. Kasutatakse juhtumite analüüsi ja enesetunnetuse avardamiseks tutvumist erinevate rollidega. Koolituse käigus omandatakse mitmete grupiharjutuste kasutamise metoodika.

MATERJALID
 1. Kädi Lepp, Siivi Hansen. 2006. Terviseedendus koolis. Juhendmaterjal tervisenõukogudele.
 2. Marit Valge, Urmo Reitav. 2009. Noorte kaasamine ja osalus. Käsiraamat.
 1. Tom Croft, Veronique Crolla, Benoît Mida-Briot. 2003. Sotsiaalne kaasatus. T-kit käsiraamat. Euroopa Nõukogu Kirjastus.
 1. Kristi Jüristo (toim). Kaasava noorsootöö käsiraamat. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.
 1. Hille Hinsberg, Urmo Kübar. 2010. Kaasamise käsiraamat ametnikele ja vabaühendustele.
 1. Kaidi Holm. 2007. Hea valisemine. Käsiraamat tänastele ja tulevastele vabaühenduste valitsejatele.


Iga koolitusel osalenu saab kaasa koolitajate poolt koostatud koolitusmaterjali.


KOOLITAJAD
C:\Documents and Settings\T61_2\Desktop\pille_murrik.jpg
Pille Murrik on õppinud Tartu Ülikoolis arstiks ning omandanud Rootsi Moreno Instituudis psühhodraama terapeudi eriala. Oma töö käigus on avastanud, kuivõrd on haigestumine seotud vajaduste rahuldamatuse ning oskamatusega oma tunnetega toime tulla, seepärast õppinud lisaks praktilisi suhtlemisokuseid ning teraapiameetodeid.
Ta täiendanud ennast Eesti NLP Instituudis, Gordon Training International Õpetajate Kooli Kursusel (T.E.T) ning Eesti Pereteraapia Ühingu süsteemse perekonnateraapia väljaõppes. Omab Effektiveness Training International Noorukite inimsuhete kursuste juhendaja väljaõpet ning Effectiveness Training lncorporated Vanemate efektiivsustreeningute juhendaja väljaõpet.
Praegu töötab pereterapeudi ja koolitajana ning Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži lektorina. Koolitajana tegutsenud valdvalt haridus- ja sotsiaalmaastikul, lisaks teinud meeskonnakoolitusi ja supervisioone. Tegevuspõhimõteteks on iga osaleja vajaduspõhisus ja koostöö grupiga.
Õpilaste kaasamise teema puhul peab oluliseks eelkõige kooli töötajate eneste motiveeritust, süsteemset mõtlemist, oskust märgata, kuulata, leida kaasalööjaid, samuti oskust vastuseisjaid mõista.
C:\Documents and Settings\T61_2\My Documents\My Pictures\profiilifotod\f7.jpg
Urmo Reitav on teinud õpetajatööd Viljandi Gümnaasiumis ja Narva Vanalinna Riigikoolis ning juhendanud õpilasesindusi. Ta on töötanud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias noorsootöö lektorina, aga ka osakonnajuhatajana. Enne seda TÜ Narva kolledžis ning UNICEFis. Täna töötab ta Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudis noorsootöö lektorina ning juhib SA Viljandi Hariduse Arengufondi. Tema olulisemad uurimisvaldkonnad on koolinoorsootöö, noorte kaasamine ja haridusuuendus.
Urmo tegutseb aktiivselt noortekoolitajana ning hindab kõrgelt vabatahtlikku tegevust ja osaleb ise vabatahtlikuna mitmetes ettevõtmistes. Aktiivse kodanikuna panustab enda loodud MTÜ-s Pro Consensio, tehes erinevaid projekte ja juhendades noori. Ta on kirjutanud mitmeid noori ja noorsootööd puudutavaid publikatsioone ning viinud läbi uuringuid. SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo tunnustas teda noortevaldkonna 2011.aasta koolitaja tiitliga ja TÜ Viljandi kultuuriakadeemia üliõpilased valisid ta 2011.aasta tudengilemmikuks. 2012.aastal esitati Urmo Viljandi linna aasta õpetaja nominendiks.


MAHT, TOIMUMISE AEG, KOHT


Koolitus toimub 22.-23.09.2015 Tartus, Dorpati konverentsikeskuse (Turu 2) Krause ruumis.
Grupi suurus kuni 25 inimest.
Koolituse läbinutele väljastatakse tõend.


Koolituse esimene päev algab kell 9:45 ja kestab kuni 17:30, teine päev algab kell 9:15 ja kestab kuni 16:15


TAGASISIDE KOOLITUSEL OSALENUTELT


„Igas tegevuses noortega tõstatub probleem, kuidas saada noori endaga koos tegema ja neid aktiveerida. Läksin koolitusele lootusega saada häid mõtteid ning praktilist ja teoreetilist pagasit. Loomulikult ka kinnitust oma senisele tegevusele.
Sain koolituselt uusi tuttavaid, oma töös kasutatavaid meetodeid, mänge ja materjale ning kinnitust, et nii osalejad kui ka koolitajad on väga praktilised inimesed, kes jagasid kõigiga oma kogemusi. Kõik, mida ise jagasid, sai ka tähelepanu ja see oli ääretult meeldiv. Ei tekkinud krampi, et järsku ei oska midagi öelda või õigesti teha. Äärmiselt sümpaatne koolitajate kooslus.”
Piret Arula, huvijuht


http://portal.tdl.ee/php/opetajatepildid/eha.jpg
Eha Vahtras,
bioloogiaõpetaja
„Kooli tervisemeeskonna juhina olen väga huvitatud, et see, mida me teeme, õpilastele ka korda läheks. Koolitusel osaledes sain tuttavaks toredate inimestega! Sain kogemuse, et ühtsustunde tekitamisele kohtumise alguses kulutatud aeg tasub end kuhjaga ära. Olime kui üks pere, ka juhendajatega, seda pole varem küll olnud!
Palju palju head ja väärtuslikku jagasime nendel päevadel omavahel! Ja kogu aeg oli nii hea tunne, "et ma olen seda väärt!". Küllap tõeline kaasamine seda just tekitabki.
Soovitan kindlasti sel koolitusel osaleda,
 • et mõista, mis kaasamine päriselt on ja et ilma selleta ei hakka ükski hea mõte liikuma!
 • et kohtuda toredate inimestega ja saada toetust oma mõtetele!
 • et kogeda, kuidas teooria ja skeemid elama hakkavad ning argipäevale toetust pakuvad!”

Kommentaare ei ole: